دستگیری محمد حسین نخعی 85 ساله شهروند بهایی ساکن روستای خوسف Arrest of 85 Year Old Baha’i Citizen of Iran Mr. Muhammad Hossain Nakhai of the Village of Khoosaf

تفتیش منزل و دستگیری محمد حسین نخعی پیر مرد 85 ساله ساکن روستای خوسف از توابع بیرجند ماموران امنیتی قریه خوسف از توابع شهرستان … Continue reading دستگیری محمد حسین نخعی 85 ساله شهروند بهایی ساکن روستای خوسف Arrest of 85 Year Old Baha’i Citizen of Iran Mr. Muhammad Hossain Nakhai of the Village of Khoosaf