مناجات از حضرت عبدالبها برای موفقیت و پیروزی. Prayer of Abd’ul-Baha for Divine Confirmation.

by staff

Prayer of Abd’ul-Baha in Persian chanted by Keyvan Geula هوالله ای دلبر یکتایم و خداوند بی همتایم، قوت و قدرتی بخش و تاب و توانی عطا فرما. قوی را نیرویَ مالء اعلی بخش و اعضاء را تایید ملکوت ابهی. جَوارح را سَوانح غیبی ده و ارکان را لوائح ملکوتی فرما تا بر عبودیت جمال احدیتت چنان که الئق و سزاوار، مؤید گردم و بر بندگی آستانّ مقدست چنان که ّباید و شاید، موفَق شوم. ای محیط، در بسیط فقر و فنا راه ده. ای مُهیمن در خلوتکدۀ محو و هباء مسکن بخش. خاک ره دوستانت کن و غبار آستانت فرما. عبودیت ملکوتیَ بخش که فوق توانائی بشری است و رقّیت ناسوتی ده ،که اَنزل مراتب بندگی است. تویی قوی و قدیر؛ تویی مقتدرو بی نظیر.

You may also like

Leave a Comment